”Overcoming poverty is not an act of charity, it is an act of justice.”

Nelson Mandela


Vem är jag

Mitt namn är Frida Svensson och jag är grundare till Sashakt – Sverige. Jag är socialarbetare och utbildad socionom sedan 2016. Jag har tidigare arbetat som uppsökande fältsekreterare med målgruppen unga i ålder 13-18. Jag gick sedan vidare till att arbeta som utredande socialsekreterare för barn och unga i åldrarna 0-20. Idag arbetar jag som skolkurator på en skola i Göteborg för elever från förskolan upp till årskurs nio. Som ni kanske märker har barn och unga varit den röda tråden i min yrkesroll hittills. Sashakt är inget undantag!


Vad är Sashakt

Utöver det sociala arbete jag bedriver på arbetstid har jag även ett privat och ideellt engagemang, varpå Sashakt har växt fram. Sashakt står för ”Empower” och ”Stärka” på Hindi och vi är en ideell förening och en gemensam plattform för att mobilisera stöd för socialt arbete, med Indien i fokus. Föreningen syftar till att kunna stötta de projekt vi i styrelsen själva har en koppling och ett engagemang till och för. I dagsläget ligger vårt fokus i att agera plattform för ekonomiskt stöd för en ideell organisation vid namn Family Service Centre i Mumbai, Indien.


Varför Indien

Under min utbildning till socionom var jag 2014 fyra månader hos Family Service Centre i Indien, Mumbai och deltog i deras sociala arbete ute i slumområdena i Mumbai. Jag har själv fått bevittna och deltagit i det arbete som bidrar till möjligheter för en bättre framtid för barn i Mumbais slumområden. En snabb insikt var hur beroende organisationen var av de sponsorer som är med och finansierar programmen som Family Service Centre bedriver. Min tid med organisationen berörde på ett vis som har gjort det omöjligt att inte ha ett fortsatt engagemang för dessa barn med sina familjer. Vad jag, och vi tillsammans, kan göra här från Sverige, är att vara en del av den resurs som gör detta fantastiska arbete möjligt. Genom Sahakt vill vi därmed skapa en bas för ett svenskt stöd för Family Service Centre i Indien, Mumbai. Vårt fokus har blivit att samordna svenska sponsorer för organisationens sponsorprogram.


Sponsorprogram


Sponsorprogrammets syfte är att bryta fattigdomens onda cirkel och bidra till att skapa självständiga, självsäkra och ansvarstagande medborgare som kan göra aktiva val för en bättre framtid. Genom att arbeta utefter ledordet och begreppet Empowerment syftar programmet inte till att lösa barnets eller föräldrarnas problem, utan att istället stärka dem i kampen att lösa dem själva. Socialarbetarna fokuserar på att hjälpa individerna att utveckla sina egna förmågor och verktyg för att kunna sträva mot ett mer självständigt liv, trots omständigheterna.

Större delen av slummens barn är första generationen som tar del av utbildning och närvaron av lärande miljöer för barnen har och kan fortfarande lysa med sin frånvaro. Barnen blir istället lätt sedda som ännu en källa för inkomst eller hjälp i hemmet. På så vis siktar inte sponsorprogrammet enbart mot att bidra till finansiellt stöd för utbildning, utan ser barnet som en ingång till att kunna arbeta med hela familjen och stärka föräldrarna och barnen.

Sponsorprogrammet bidrar till finansiellt stöd för att:

  • Möta utbildningskostnader
  • Medicinska kostnader
  • Kostnader för mat och näring
  • Samt andra behov barnen kan ha för att kunna förbättra sin livskvalité. 

Utöver det finansiella stödet innefattar programmet även:

  • Samtal och rådgivning (för barnet samt föräldrarna)
  • Gruppsamtal
  • Skol- och hembesök
  • Övriga gruppaktiviteter

På läger i hop med barn som är med i sponsorprogrammet med fokus på studierådgivning, värderingsövningar och inbjudna gäster som själva varit med i sponsorprogrammet och nu var verksamma inom sina drömyrken.

En gång om året delges vi en ”progress report” om respektive sponsorbarn. Runt jul och nyår skickas även personliga hälsningar från sponsorbarnen till sina sponsorer, som distribueras ut av mig. Vi delges organisationens årsrapport och ekonomiska redovisning och kontinuerlig kontakt förs mellan mig, Frida, och organisationens direktör Ms. Nirmala Fernandes.

Vill du bli sponsor, gå vidare till https://sashaktsverige.com/engagera-dig/